Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2021/09/08 16:06

Igotze data: 2021/11/05 12:42

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: MARIA ZENDEGI ZELAIA - 72840059W

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Haritz Alberdi

00:00:00-00:00:42