Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2021/10/19 20:10

Igotze data: 2021/11/05 12:42

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: MARIA ZENDEGI ZELAIA - 72840059W

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Ane Loidi

00:00:02-00:00:58

Aitor Urresti

00:00:58-00:01:42

Ane Loidi

00:01:42-00:01:54